Членство

Членовете на Българската ЕМДР Асоциация са лица, които приемат устава, етичните норми и професионалните стандарти на асоциацията. Те са редовни, асоциирани и почетни.
Член на Българската ЕМДР Асоциация може да бъде физическо лице, което е завършило успешно необходимото обучение по ЕМДР терапия – ниво I и II, и притежава образователна степен магистър по специалностите: обща психология, клинична психология, социални дейности и др., както и юридическо лице с предмет на дейност подобен на този на Българската ЕМДР Асоциация.

Лицата, желаещи да станат членове на Българската ЕМДР Асоциация, подават писмено заявление до управителния съвет, придружено от писмените препоръки на двама редовни членове, декларация за предоставяне на лични данни и декларация, че кандидатът е запознат и съгласен с устава на Българската ЕМДР Асоциация. Управителният съвет се произнася по кандидатурата в 1-месечен срок от подаване на документи