Членство

Членовете на Българската ЕМДР Асоциация са лица, които приемат устава, етичните норми и професионалните стандарти на асоциацията. Те са редовни, асоциирани и почетни.
Редовен член на Българската ЕМДР Асоциация може да бъде физическо лице, което е завършило успешно необходимото обучение по ЕМДР терапия и е придобило правата да работи в областта в съответствие с професионалните стандарти и етичните норми, както и юридическо лице с предмет на дейност подобен на този на Българската ЕМДР Асоциация.
Асоцииран член на Българската ЕМДР Асоциация може да бъде всяко физическо лице, което се намира в процес на обучение по ЕМДР терапия, както и юридическо лице с предмет на дейност, подобен на този на Българската ЕМДР Асоциация. Асоциираните членове на Българската ЕМДР Асоциация имат право на съвещателен глас.
Почетен член на Българската ЕМДР Асоциация може да бъде лице с особено значим принос към ЕМДР терапията и/или е допринесло за постигане целите на асоциацията. Почетните членове са освободени от членски внос.
Лицата, желаещи да станат членове на Българската ЕМДР Асоциация, подават писмено заявление до управителния съвет, придружено от писмените препоръки на двама редовни членове, декларация за предоставяне на лични данни и декларация, че кандидатът е запознат и съгласен с устава на Българската ЕМДР Асоциация. Управителният съвет се произнася по кандидатурата в 1-месечен срок от подаване на документи